Login   |   Sign Up
Latest Articles

Editorial Board

Patron
» Raja Babu Panwar
» Vishwa Mohan Katoch

Editor-in-Chief
» Rajeev Gupta

Executive Editor
» Sonali Sharma

Associate Editor
» Neha Saboo

Assistant Editors
» Setu Mathur
» Manju Jha


Editorial board

» U S Agarwal, Jaipur » R P Agrawal, Bikaner
» R K Aseri, Jhalawar » A K Bhardwaj, Jhalawar
» Amilal Bhat, Jodhpur » R K Gokhroo, Ajmer
» D K Gupta, Jaipur » Rajeshwari Jindal, Jaipur
» Sudhanshu Kacker, Jaipur » D K Kochar, Bikaner
» Rajesh Kumar, Chandigarh » Bharti Malhotra, Jaipur
» Hemant Malhotra, Jaipur » Arvind Mathur, Jaipur
» Mukul Mathur, Jodhpur » Sudhir Mehta, Jaipur
» Ashok Panagariya, Jaipur » Jogendra Sharma, Jaipur
» Praveen Sharma, Jodhpur » Arun Gupta, Jaipur
» Raj Govind Sharma, Jaipur » D P Singh, Udaipur
» Subhash C Verma, Chandigarh » Girish C Verma, Kota
» Naval Vikram, New Delhi » Dennis Xavier, Bangalore