Login   |   Sign Up

Editorial Board

Patron
» Raja Babu Panwar
» Vishwa Mohan Katoch

Editor-in-Chief
» Rajeev Gupta

Executive Editor
» Sonali Sharma

Editorial Associate
» Manju Jha
» Manisha Malik
» Priyanka Rathi
» Neha Saboo
» Shikha SaxenaEditorial board

» K C Agarwal, Pali» R P Agrawal, Bikaner
» R K Aseri, Jhalawar » A K Attri, Chandigarh
» Sudhir Bhandari, Jaipur » A K Bhardwaj, Jhalawar
» G Jeyabalan, Jaipur » Rajeshwari Jindal, Jaipur
» Sudhanshu Kacker, Jaipur » D K Kochar, Bikaner
» Rajesh Kumar, Chandigarh » Bharti Malhotra, Jaipur
» Hemant Malhotra, Jaipur » Arvind Mathur, Jodhpur
» Sudhir Mehta, Jaipur » Rajan Nanda, Bhilwara
» Rachna Narain, Bharatpur » Sadik Raja Panwar, USA
» S S Rathore, » Jogendra Sharma, Jaipur
» Praveen Sharma, Jodhpur » Raj Govind Sharma, Jaipur
» D P Singh, Udaipur » V B Singh, Ajmer
» Sitaram, Churu » N D Soni, Barmer
» Subhash C Verma, Chandigarh» Girish C Verma, Kota
» Naval Vikram, New Delhi » Dennis Xavier, Bengaluru